Missbruk

Anders Eriksson skriver i sin informativa bok "Narkotika och påverkan" följande om missbruk och långtidseffekter av bensodiazepinanvändning:

I Sverige finns ett antal narkotikaklassade läkemedel, "mediciner för själen". I dag är den vanligaste huvudgruppen bland lugnande och sömngivande medel de s k bensodiazepinerna. Dessa skrivs ut av läkare för att dämpa oro, ångest, osv. En del av dessa medel används också i missbrukssyfte.

Några av de vanligaste bensodiazepinpreparaten är Halcion, Librium, Mogadon, Sobril, Valium och Rohypnol.

En annan grupp, barbiturater, användes tidigare i stor omfattning men utmönstrades i stor utsträckning i medicinsk praxis i mitten av 1980-talet. De ersattes av bensodiazepinerna på grund av de senares lägre giftighet.

Bensodiazepinerna kan användas för att "varva ned" efter en tids användning av stimulerande medel eller för att förstärka effekterna av t ex alkohol eller heroin. Bensodiazepiner skrivs ut helt lagligt i stora kvantiteter varje år. Med missbruk av bensodiazepiner avses vanligen att förskriven dos överskrids.

De traditionella tablettmissbrukarna brukar inte räknas till "gatuknarkarna" då deras missbruk oftas är dolt och inte sprids vidare vilket är fallet vid gatumissbruket.

Effekter och skadeverkningar

Bensodiazepinpreparaten har olika verkningssätt och varaktighet. Den dämpade effekten är dock generell.

Bensodiazepinerna har idag en betydande medicinsk roll i krisbehandling då de åtminstone under några veckor är effektiva för att dämpa t ex oro. Dock kan regelbunden användning även under relativt kort tid ge sämre uppmärksamhet och uthållighet.

Dessa preparat kan ge upphov till missbruk och beroende. I bland uttrycks bensodiazepineffekter som att man går i dimma, man känner sig inte verklig, o s v. Personer som blivit kvitt sitt bensodiazepinberoende beskriver det som ett "zombie"-stadium, man tycker sig ha missat flera år av sitt liv genom en känslomässig avtrubbning.

Missbrukare kan bli passiva och/eller få fobier som leder till social isolering. Användande av bensodiazepiner kan innebära risk för fosterskador. Blandning med alkohol och/eller andra droger kan ge akuta och ibland dödliga förgiftningar.

(---)

Beroende

Bensodiazepinerna kan skapa ett starkt beroende som för många är svårt att bryta på egen hand. På senare år har man alltmer börjat påtala fenomenet med lågdosberoende, alltså att beroende kan uppstå även med doser som förskrivs av läkare.

backknapp.gif (2244 bytes)
Ingen menyrad? Klicka här